Regulamin Prenumeraty

1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów prenumeraty przez Edipresse Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-0012-586, REGON 010304264, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł, opłacony w całości („Wydawca”).
 2. Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl.pl oraz nr tel. Biura Obsługi Klientów (22) 58 42 22 22

2
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej , mailowo, albo kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta.
 2. W zależności od formy zamówienia, płatność odbywa się albo za pomocą systemu DotPay na końcu składania zamówienia, za pomocą blankietu wpłaty dostarczanego wraz z zamówionym towarem lub za pobraniem.
 3. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 4. Elektroniczne faktury VAT wystawiamy w ciągu 7 dni od zarejestrowania wpłaty i wysyłamy na wskazany adres e-mail.
 5. Jeśli Klient nie akceptuje elektronicznej formy faktury, zostanie mu wystawiona faktura w formie tradycyjnej.

 

3
DOSTAWA

 1. Wydawca realizuje prenumeratę wydawniczą magazynów i kolekcji na terenie Polski – bezpłatnie. W przypadku zamawiania egzemplarzy archiwalnych kolekcji koszty dostawy są uzgadniane indywidualnie na początku procesu zamówienia.
 2. Sposób dostawy prenumeraty wydawniczej:
 • list zwykły lub polecony pod wskazany adres.
 1. Klienci zainteresowani wysyłką zagraniczną proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, gdzie będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz dokonać zamówienia.
 2. Wydawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 3. Wydawca dostarcza poszczególne tomy kolekcji zamówionych w ramach prenumeraty każdorazowo nie później niż w terminie 5 dni od daty ukazania się danego tomu kolekcji na rynku, z wyjątkiem kolekcji oraz ofert pakietowych, które dostarczane są w terminie zgodnym z informacją podaną w konkretnej ofercie prenumeraty pakietowej. Oferta dostępna na stronie www.kolekcjakultoweauta.pl  – pytanie dodatkowe znajdziesz w zakładce FAQ.

4
WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania, bez podania przyczyn. Wydawca zwraca część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga przekazania na trwałym nośniku (e-mail, list) oraz podania danych niezbędnych do ustalenia kto rozwiązuje którą umowę.
 2. Wydawcy, w przypadku zaprzestania wydawania kolekcji, przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o prenumeratę. Wówczas Wydawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować prenumeratora o rozwiązaniu umowy oraz zwrócić prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery prenumeraty.
 3. Konsument ma możliwość wcześniejszej rezygnacji również na samym początku umowy, jeżeli nie opłaci prenumeraty do wyznaczonego terminu. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a strony nie mają wobec siebie zobowiązań.

5
PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA

 1. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.
 2. W pozostałych przypadkach obowiązuje pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu.

6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane telefonicznie, na numer (22) 584-22-22, a także elektronicznie na adres bok@edipresse.pl lub listownie na adres Edipresse, z dopiskiem „Prenumerata Kultowe Auta” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego tomu należy zgłaszać nie wcześniej niż 5 dni po ukazaniu się tego tomu na rynku.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem, Sprzedawca zapewnia ustosunkowanie się do niej w ciągu maksymalnie 14 dni, choć zwykle następuje to znacznie szybciej, szczególnie podczas kontaktu telefonicznego. Produkt rozpakowany z oryginalnych foli nie podlega zwrotowi.
 5. Konsument ma prawo też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Edipresse w celu dostarczania wydawnictw, jak również w celach marketingowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są udostępniane przez Klienta dobrowolnie. Dane nie będą udostępniane przez Edipresse innym podmiotom.

8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie od 31.01.2018 r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl.pl  tel. (22) 584-22-22

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych tomów kolekcji, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do: Edipresse Polska S.A.

ul. Wiejska 19

00-480 Warszawa

bok@edipresse.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.